Nu finns vi i Luleå, Piteå, Gällivare och Kiruna!

Kontor

Samarbete/Sponsring

Hyresvilkor

§1 Tillämplighet

Följande villkor skall gälla om inget annat avtalats mellan parterna nedan kallad HT hyrestagare och JIAB HYRCENTER.

§2 Leverans

Alla hyresprodukter levereras fritt JIAB HYRCENTER depå och skall på HT:s ansvar och bekostnad returneras till samma depå.

§3 Reklamation

JIAB HYRCENTER utlämnar det förhyrda verktyget/maskinen i besiktigat och driftdugligt skick, försedd med erfoderliga skydds och säkerhetsanordningar, instruktionsböcker. Eventuella anmärkningar mot utlämnat verktyg/maskin skall vara JIAB HYRCENTER tillhanda senast inom 5 dagar efter mottagandet.

§4 Hyrestid

Hyrestiden beräknas från och med den dag då hyrd utrustning hålls tillgänglig, avhämtas , alternativt levereras till av HT:s anvisad plats till och med den dag då hyrd utrustning återlämnats.

§5 hyresberäkning

Angiven dagshyra utgör hyrespris per verktyg/maskin per dag utom dag ett då grundhyra tillkommer. Utnyttjas verktyget/maskinen mer än en normal arbetsdag tillkommer skifttillägg på 50% av angiven dygnshyra per extra skift. Lördagar, Söndagar och helgdagar är normalt hyresfria såvida utrustningen ej används under dessa dagar, undantaget är värme, avfuktning och annan utrustning som är i drift 7dagar/vecka. Hyra debiteras som vanligt under semesterperioden, är verktyget/maskin avanmäld och finns tillgänglig för avhämtning debiteras ej hyra under i förväg överenskommen tid. För verktyg/maskin som enligt arbetsmiljölagen skall saneras eller utav annan anledning behöver saneras, debiteras denna kostnad HT.

§6 Överlåtelse vidareuthyrning

Hyresmaterialet får ej utan godkännande av JIAB HYRCENTER vidareuthyras eller användas av annan än HT..

§7 Användning

HT är skyldig att hålla JIAB HYRCENTER underättad om var utrustningen förvaras eller används. JIAB HYRCENTER skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Verktyg och maskiner får endast användas för sådana arbetsuppgifter och sådana arbetsförhållande för vilka dessa är avsedda för enligt föreskrifter.

§8 Tillsyn och vård

Verktyg och maskiner skall vårdas väl av HT, som skall följas av JIAB HYRCENTER och medföljande föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, erfoderlig tillsyn och vård. Slit delar, förbrukningsmaterial, driv och smörjmedel bekostas av HT. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Vid återlämnandet skall utrustning vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick.

§9 skador och förluster

HT ansvarar under hyrestiden förlust av utrustningen liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

§10 reparationer

Reparation till följd av normal förslitning bekostas av JIAB HYRCENTER. Utbyte av förbruknings material och slit delar på arbetsplatsen bekostas av HT. Reparationer därutöver får endast utföras efter godkännande av JIAB HYRCENTER.

§11 följdskador och driftavbrott

HT ansvarar för skada som åsamkats honom eller tredje man i samband med användning och placering av verktyg/maskin under hyrestiden. JIAB HYRCENTER ansvarar ej för skada eller driftsavbrott under hyrestiden inklusive ej debiterbara dagar som Lördagar, Söndagar samt helgdagar.

§12 Försäkringar

För att kunna uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det HT att hålla av JIAB HYRCENTER hyrd utrustning försäkrad.

§13 Betalningsvillkor

Alla angivna priser är exklusive mervärdesskatt. Fakturerad hyra erlägges inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med disconto plus 9% och en expeditionsavgift på 150 kr per påminnelse. Om JIAB HYRCENTER påfodrar skall HT deponera av uthyraren begärt belopp.

§14 återtagande

Om HT inte betalar inom avsedd tid, ställer in betalningar, går i konkurs eller på annat sätt kommer på obestånd eller åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, förbehåller sig JIAB HYRCENTER rätten att med omedelbar verkan säga upp hyreskontraktet och återtaga utrustningen på HT:s bekostnad.

§15 Force majeure

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver JIAB HYRCENTER eller HT inte råder över och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingendera av parterna har rätt till ersättning för av sådana skäl, utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både HT och JIAB HYRCENTER rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och som inte har vållats av någondera part.

§16 Tvister

De tvister som kan uppkomma mellan JIAB HYRCENTER och HT skall avgöras enligt Svensk rätt, av skiljenämnd enligt Svea rikes Lag därom.

VID KÖP AV VERKTYG /MASKINER ELLER ANNAN UTRUSTNING GÄLLER FÖLJANDE:

JIAB HYRCENTER förbehåller sig äganderätten tills den sålda varan är till fullo betald. Det är enligt lag förbjudet att sälja, pantsätta eller på annat sätt avyttra varan innan köparen fullgjort sina förpliktelser mot JIAB HYRCENTER. Om köparen ej betalat i rätt tid har JIAB HYRCENTER rätt att med omedelbar verkan återtaga varan